Menu

Revalidatiezorgnetwerk Salland

In de regio werken we zo goed mogelijk samen om de best beschikbare zorg te kunnen bieden tijdens alle fases van revalidatiebehandeling. Het is hierbij van belang dat de zorg is afgestemd op de behoeften van de patiënt en zijn naasten.

Samenwerking in de regio

Het revalidatiezorgnetwerk Salland is een initiatief binnen de revalidatiezorg dat is ontstaan vanuit de behoefte in de regio van patiënten en zorgverleners (Klooster 2019, de Geest 2018). Het netwerk heeft als doel de samenwerking tussen de patiënt en zorgverleners, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgorganisaties te verbeteren. Hierdoor worden lijnen tussen de verschillende zorgpaden korter en transparanter. Als zorgaanbieders zullen we moeten investeren om kwaliteit en kosten van zorg te waarborgen.

Elkaar verstaan

Om dit te bewerkstelligen is samenwerken en elkaar ‘verstaan’ essentieel. Binnen het netwerk beogen wij dit te realiseren door het verbinden van zorgprofessionals middels kennisdeling, elkaar goed leren kennen, onze kennis op waarde te leren schatten en innovaties te ontwikkelen binnen de nuldelijns-, eerstelijns- en tweedelijns revalidatiezorg (interdisciplinair). Het netwerk onderscheidt zich ten opzichte van landelijke en regionale netwerken die zich richten op één pathologie, door een interdisciplinaire samenwerking waarbij zorgverleners verbanden leggen en integreren tussen vakgebieden bij een pathologie overstijgend probleem. Hierdoor ontstaat er passende zorg rondom de patiënt met een revalidatie indicatie, zonder dat de pathologie hierbij leidend is.

Doelstellingen

Het revalidatiezorgnetwerk Salland is monodisciplinair gestart met fysiotherapeuten uit de regio en zal in de tijd worden uitgebreid. Doelstellingen van dit (laagdrempelige) samenwerkingsverband betreffen:

  • Het integreren van zorgpaden omtrent verschillende diagnosegroepen binnen de deelnemende settingen.
  • Kennis ontwikkelen, bundelen en delen volgens de huidige best practice en deze praktisch toepasbaar maken.
  • Investeren in duurzame samenwerkingen en netwerkrelaties en co-creaties mogelijk maken (transmurale zorg).
  • Het verbeteren van de juiste zorg op de juiste plek binnen regio Salland.
  • Het kenbaar maken van innovaties binnen de regio en zodoende patiëntenzorg optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van kennisproducten voor het verbeteren van zelfmanagement, training en leefstijl.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het revalidatiezorgnetwerk Salland? Neem contact op met I. van der Wal, tel. nummer: (0570) 53 51 45

Meer informatie?