Menu

Werkplan Cliëntenraad 2021- 2022

Het werkplan 2021 - 2022 is het referentiekader waarmee de Cliëntenraad, vanuit het patiëntenperspectief, de zorg door het Deventer Ziekenhuis beoordeelt.

Cliëntenraad en missie Deventer Ziekenhuis

Ingevolge de (nieuwe) Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018), is elk ziekenhuis verplicht om een Cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis is een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad onderschrijft de missie van het Deventer Ziekenhuis, waarin geformuleerd staat dat het Deventer Ziekenhuis een bijdrage levert aan het leven zoals de patiënt dat wil leven. Daarvoor levert het Deventer Ziekenhuis de zorg die ertoe doet, op het moment dat het erom gaat, afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de patiënt. Als een ziekte dieper en langer ingrijpt in het leven bepaalt de patiënt samen met zijn behandelaar hoe hij zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Of er wordt gezorgd voor de beste begeleiding als behandeling niet meer mogelijk is.

Rol

De Cliëntenraad geeft, op grond van de door de wet gegeven bevoegdheden, aandacht aan alle aspecten van het ziekenhuisbeleid met nadruk op het beleid dat directe, en merkbare, gevolgen heeft voor het welzijn van de patiënten en hun relaties. De kern van het werk is het adviseren van de raad van bestuur. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is steeds het dienen van het patiëntenperspectief. De Cliëntenraad heeft de vrijheid om als onafhankelijk adviesorgaan primair de belangen van patiënten en hun naasten onder de aandacht te brengen bij de relevante stakeholders binnen het Deventer Ziekenhuis. De Cliëntenraad vertegenwoordigt geen individuele patiëntenbelangen, maar laat zich wel voeden door patiëntervaringen.

Scope van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad fungeert op grond van wettelijke bevoegdheden. De Cliëntenraad richt zich vanuit het patiëntenperspectief op dienstverlening, informatievoorziening en privacy, bejegening, kwaliteit en veiligheid van zorg, gastvrijheid, voeding, gebouw gebonden aspecten en algehele hygiëne. Daarnaast richt de Cliëntenraad zich op beleidskeuzes, zoals samenwerking met andere zorgpartners, financiële aangelegenheden, planologische vraagstukken en bestuurlijke zaken. Aandacht heeft de Cliëntenraad ook voor de uitvoering van het beleid. Het door de raad van bestuur geformuleerde beleid moet zodanig worden uitgevoerd dat de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van patiënten worden gediend. De Cliëntenraad speelt geen actieve rol in de uitvoering, maar informeert zich actief over de voortgang van de uitvoering om zo de dialoog met de raad van bestuur over de uitvoering van beleid gestalte te geven. De raad benut hiervoor onder andere de gegevens vanuit ervaringsmetingen onder patiënten.

Samenstelling en werkwijze

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven personen die door de raad gekozen worden, en door de raad van bestuur benoemd worden, voor een termijn van vier jaar. Na een eerste termijn is een lid nog eenmaal herkiesbaar. Er geldt een rooster van aftreden.

De Cliëntenraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad vergadert circa 10 keer per jaar, waarbij daarnaast minstens 4 keer per jaar een overleg met de raad van bestuur is ingepland. De samenwerking tussen de raad van bestuur en de Clientenraad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement; verder heeft de Cliëntenraad een huishoudelijk reglement, waarin zaken rondom het eigen functioneren zijn vastgelegd. Deze documenten zijn leidend voor de werkwijze van de Cliëntenraad.

Minimaal eenmaal per jaar overlegt de Cliëntenraad met de raad van toezicht, in aanwezigheid van de raad van bestuur. Ook eenmaal per jaar is er een overleg met een afvaardiging van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) in aanwezigheid van de Chief Nursing Officer. De verhouding tussen de Cliëntenraad en het Gemeenschappelijk Bestuur Medisch Specialisten (GBMS) zal in 2021 vastgesteld worden in lijn met de wet. De cliëntenraad wenst tenminste minimaal eens per jaar direct contact met het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Daarnaast vindt er eens per jaar een overleg plaats met de Ondernemingsraad (OR). Ook participeren de leden van de Cliëntenraad in verschillende werkgroepen en commissies, al dan niet ad hoc ingesteld. En tenminste twee keer per jaar loopt een lid van de raad samen met een lid van de raad van bestuur een veiligheidsronde door het ziekenhuis.

Om goed geïnformeerd te zijn over het reilen en zeilen in het ziekenhuis zijn er regelmatig korte besprekingen met staffunctionarissen en het (duaal) management. Voorts is er contact met cliëntenraden van andere ziekenhuizen en met koepelorganisaties. De Cliëntenraad blijft de wens behouden om via aansluiting op intranet de mogelijkheid te hebben om actuele interne informatie tot zich te nemen. Naar verwachting regelt de RvB dit definitief in 2021. De Cliëntenraad zal zich in 2021 nadrukkelijker toeleggen op het verbeteren van de eigen zichtbaarheid en vindbaarheid, zowel op intranet als internet.

Prioriteiten en aandachtspunten voor de jaren 2021 en 2022

De Cliëntenraad richt zich in 2021 en 2022 primair op de hierna volgende thema’s en de daaronder weergegeven acties. Onderwerpen die niet zijn vermeld maar noodzakelijk zijn voor de voortgang van de werkzaamheden in het ziekenhuis zullen adhoc ter hand worden genomen. De raad wenst een proactieve rol te vervullen en zal zowel aan de voorkant bij de vorming van beleid dat patiënten direct raakt, als ook bij de realisatie, zijn wettelijke bevoegdheden inzetten. Dit vergt van de gehele organisatie bewustwording van de toegevoegde waarde van participatie door de cliëntenraad. Door de raad vroegtijdig te betrekken worden de vertegenwoordigers van patiënten in positie gebracht. Hier kan nog “winst” geboekt worden. De raad zal waar nodig ongevraagd over elk, voor zijn urgent onderwerp, advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

A. Raad in positie voor optimale patiëntparticipatie

1 Deelname van de raad in de programmaraad/regiegroep Patiëntparticipatie en een tweetal werkgroepen verbonden aan dit onderwerp. Langs die weg spreekt de raad over de algemene contouren van het beleid. De raad participeert in de werkgroep 'samen beslissen' en in de werkgroep 'patiëntmetingen'.

2 Monitoring van het (kwaliteits)beleid in de organisatie. De raad spreekt periodiek de uitkomsten van metingen van de ervaren mate van kwaliteit door met functionarissen. De raad geeft aandachtspunten mee en ziet toe op de voortgang daarvan. Eveneens ontvangt de raad de financiële voortgangsgegevens. Als daartoe aanleiding is zal de raad zich daarover uitspreken naar de RvB in overlegvergaderingen.

3 De raad wenst systematisch geanonimiseerd binnengekomen klachten en ondernomen acties vanuit de organisatie te ontvangen. Indien daartoe aanleiding is zal de raad vervolgacties bevorderen.

4 De raad wenst het punt levenseindebeslissingen bij patiënten met een andere geloofsovertuiging toe te voegen aan de besprekingen met de RvB, het Bestuur van de Geïntegreerde Medische Staf (GBMS) en de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR).

B. Raad in positie voor optimale toegankelijkheid voor patiënten

1 De raad blijft ook in 2021 pleitbezorger voor het realiseren van toegangstijden voor zorg, conform de normen die daarvoor vastgelegd zijn (de zogenaamde Treeknormen), tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De raad is zich bewust van de beperkte mogelijkheden vanwege landelijke afspraken en inkoopbeperkingen. De raad wil samen met de RvB wachttijden beperken en behandeltijden (doorloopsnelheden) versnellen.

2 Patiënten moeten zich vrij en veilig door het ziekenhuis kunnen bewegen en gebruik kunnen maken van alle benodigde voorzieningen. Vooral ouderen, mensen met beperkingen, laaggeletterden, als ook patiënten met een beperkt gezondheidsvermogen behoeven extra aandacht, onder andere door per patiënt een aanspreekpunt te realiseren. De raad zal met relevante medewerkers jaarlijks tenminste tweemaal (veiligheids)rondes door het ziekenhuis lopen en op geleide van de uitkomsten waar nodig bijzondere aandacht blijven vragen voor passende maatregelen.

3 De raad wil actief bijdragen aan het implementeren van diverse digitale instrumenten die de toegankelijkheid en zelfbeschikking van patiënten vergroot. Patiënten moeten in staat gesteld worden om zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van hun zorg. Zowel in de spreek/behandelkamer, maar ook door het gebruik van
e-health, kunnen patiënten beter regie voeren op hun eigen gezondheid. Dit kan alleen als professionele zorgverleners open staan voor het gebruik van e-health- programma’s en projecten erin slagen om e-health te integreren in de zorg en te laten aansluiten op de wensen, behoeften en routines van patiënten. De raad zal aandacht vragen voor het integreren van e-health toepassingen binnen de gangbare zorg (hybride zorg) voor die patiënten die dat wensen.

4 De raad wenst bijzondere aandacht van het Deventer Ziekenhuis voor de digitale dienstverlening ter ondersteuning van patiëntgerelateerde processen, als ook MijnDZ dat ten dienste staat voor patiënten. Deze is nog niet van een voldoende kwaliteit. De raad ziet graag de mogelijkheid van het digitaal maken van afspraken en de uitrol van digitale spreekuren en andere digitale toepassingen voor patiënten die daar gebruik van wensen te maken.

5 De raad ziet graag dat het Deventer Ziekenhuis actief in verbinding staat met andere zorgpartners, bijv. de huisartsen, thuiszorg, gemeentes en wijkteams. Zorg vindt immers niet alleen plaats in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis en ook door andere zorgpartners. Voor een patiënt is het belangrijk dat er sprake is van samenhangende zorg, waarbij alle zorgverleners weten wat de patiënt wil en van elkaar weten wat zij doen. En dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt gegeven, dus niet perse in het ziekenhuis. De raad zal steeds toetsen of er afspraken met samenwerkingspartners gemaakt zijn, of die afspraken rekening houden met de wensen en belangen van patiënten en of er gezorgd wordt voor snelle en goede (digitale) overdracht.

C. Raad op orde voor optimale dialoog en impact.

1. In 2020 is de nieuwe wet ingetreden. De reglementen zijn bijna afgerond. De raad verwacht in 2021 met de RvB en het MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf) tot een goede invulling te komen van de overlegstructuur en interne afspraken zodat optimaal van de raad gebruik wordt gemaakt, alsook dat de raad vroegtijdig betrokken wordt bij de voor hen relevante issues.

2. De raad zal periodieke overleggen voeren met de RvB in de overlegvergaderingen. Met de raad van toezicht, het GBMS (Geïntegreerd bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf), de VAR en de OR blijven de periodieke afspraken gecontinueerd. Ook zal de raad in 2021 met de (in 2020 benoemde) managers verdiepend kennismaken. Op die manier blijven partijen van elkaars inzet op de hoogte en blijven de lijnen kort.

3. De raad wenst zich te positioneren in het overleg met de RvB als “partner”. Ze gaat ervan uit dat de RvB de raad benut voor reflecties op de bestuurlijke beleidsagenda en de ruimte ervaart om met de raad te klankborden over vraagstukken waarin de RvB zoekende is. De raad staat open om ook met de RvB patiëntgerelateerde beleidsdilemma’s te bespreken.

4. De raad zal in 2021 participeren in een adhoc werkgroep met betrekking tot de verkenning voor het inzetten van ervaringsdeskundigen. De raad wenst eenduidigheid in positionering van de stem van de patiënt(en). Daarom wil de raad ook in 2021 samenhang bevorderen en versnippering voorkomen. De raad zal daarom ook in 2021 een verkennend gesprek met de kinderraad voeren en vooral blijven zoeken naar de collectieve versterking van de stem van alle patiënten.

D. Raad is vindbaar voor optimale rolvervulling.

1. De Cliëntenraad zal in nauwe afstemming met de afdeling marketing en communicatie realiseren dat de raad gemakkelijk voor alle patiënten van het DZ vindbaar is op internet. Daarnaast wil de raad voor de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis zichtbaar zijn op intranet.

2 De raad zal door periodieke publicaties de voortgang van zijn werkzaamheden via internet openbaar maken. In ieder geval zullen het werkplan en jaarverslag daarop vindbaar zijn. Ook is de raad met naam en foto zichtbaar. De raad blijft bereikbaar via de ambtelijk secretaris.

3 De raad zal zowel intern als extern de relevante contacten onderhouden om zo zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen.

Namens de Cliëntenraad,

Wybren Bakker Voorzitter