Menu
Behandelingen

Oncologische revalidatie

Ons ziekenhuis biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) bij Oncologie aan patiënten die bezig zijn met de behandeling van kanker of die kanker hebben gehad en advies of begeleiding nodig hebben bij het fysieke, functionele of psychosociale herstel hiervan. Gedurende het oncologische revalidatieproces ontvangt u advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel en het in stand houden en verbeteren van uw conditie.

Oncologische revalidatie

Heeft u kanker en staat u onder behandeling of heeft u kanker gehad en ervaart u beperkingen hiervan in het dagelijks leven? Oncologische revalidatie kan u helpen om beter met uw klachten om te gaan. Gedurende het oncologische revalidatieprogramma ontvangt u advies en begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel en het in stand houden en verbeteren van uw conditie. Meer info? Bekijk dan Oncologisch Centrum Deventer.

Het Deventer Ziekenhuis biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) bij Oncologie aan patiënten die bezig zijn met de behandeling van kanker of die kanker hebben gehad en advies of begeleiding nodig hebben bij het fysieke, functionele of psychosociale herstel hiervan. Gedurende het oncologische revalidatieproces ontvangt u advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, het herstel en het in stand houden en verbeteren van uw conditie.

Verwijzing

U kunt verwezen worden voor MSR bij Oncologie door uw casemanger, de specialist, huisarts of een de bedrijfsarts. Wanneer de verwijzing ontvangen is door de afdeling revalidatie krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een screeningsgesprek bij de oncologiefysiotherapeut. Met deze uitnodiging wordt een instructie meegestuurd om vragenlijsten in te vullen op mijndz.nl. Het is van belang dat u deze vragenlijsten zo zorgvuldig mogelijk invult, zodat de behandelaren een goed beeld kunnen vormen van uw situatie en hulpvragen.

Screeningsgesprek

Tijdens het screeningsgesprek met de oncologiefysiotherapeut wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt bepaald of een multidisciplinair revalidatietraject geïndiceerd is. Naar aanleiding van dit gesprek zult u een advies krijgen over het vervolg van de revalidatie.

Indien revalidatie geïndiceerd is zijn er verschillende modules waaraan u kunt deelnemen. U overlegt tijdens de screening voor welke modulen u in aanmerking wilt en kunt komen. Voor de start van een module wordt een intake gepland, waarin individuele doelen voor de betreffende module worden vastgesteld.

Modules:

Fysieke training

Dagelijks bewegen is goed voor iedereen, maar zeker ook voor patiënten die behandeld worden of zijn in verband met kanker. Aangetoond is dat voldoende bewegen een positieve invloed heeft op bijvoorbeeld de bijwerkingen van chemotherapie, vermoeidheidsklachten en kwaliteit van leven.

  • Intakegesprek: Tijdens het intake gesprek wordt uw fysieke fitheid in kaart gebracht middels enkele fysieke testen.
  • Fitnessgroep: Twee keer per week wordt u verwacht in de Oncologiegroep om samen met andere revalidanten te werken aan uw conditie, kracht en energiebalans. U krijgt een persoonlijk trainingsschema. Tijdens de behandeling voor kanker zal het schema met name gericht zijn op behoud van conditie en kracht. Na de behandeling zal het schema geleidelijk aan opgebouwd worden e toegewerkt worden naar het behalen van uw doelen.

Deze module wordt begeleidt door de (oncologie)fysiotherapeuten van het Deventer Ziekenhuis.

Psychosociale begeleiding

Het krijgen van de diagnose kanker heeft een grote impact op het leven van de patiënt en zijn naasten. Het kan tot gevolg hebben dat u of uw naasten hierbij uit evenwicht raken. Het medisch maatschappelijk werk biedt gesprekken aan, zowel individueel als samen met uw partner of gezin, waarin aandacht is voor het ziek zijn en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Het doel van de gesprekken is om een nieuwe balans te vinden.

Arbeidsreïntegratie

De module arbeidsre-integratie wordt individueel aangeboden. U kunt hier gebruik van maken wanneer u vragen heeft op het gebied van werk en/of studie. Vanuit medisch maatschappelijk werk wordt u geadviseerd in uw specifieke werk- of opleidingssituatie. Zo nodig wordt hierbij afstemming gezocht met bijvoorbeeld de betrokken bedrijfsarts, werkgever of contactpersoon van de opleidingsinstelling.

Voeding en Kanker

De behandeling van kanker kan een grote invloed hebben op uw voedingstoestand. Klachten als gewichtsverandering, verminderde eetlust, smaakverandering of een pijnlijke mond komen veel voor. Een goede voedingstoestand is echter van grote invloed op de kwaliteit van leven en het herstelvermogen van het lichaam tijdens en na de behandeling. De juiste voeding kan de voedingstoestand verbeteren. De diëtisten van het Deventer Ziekenhuis begeleiden u indien noodzakelijk bij het optimaliseren van uw voedingstoestand.

Energiebalans

Balans vinden tussen dat wat u lichaam op dit moment aan kan en dat wat u graag wilt doen is vaak erg lastig voor patiënten die behandeld worden of behandeld zijn voor kanker. Deze balans is echter van cruciaal belang voor uw herstel. Wanneer u merkt dat u moeite heeft om deze balans in evenwicht te krijgen kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van onze fysio- en ergotherapeuten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De invloed van uw conditie op vermoeidheid en manieren om deze te verbeteren.
  • Het wegen en verdelen van activiteiten.
  • Slapen en gezonde slaapgewoonten.
  • Ontspanning: hierbij maakt u kennis met verschillende ontspanningstechnieken.

De ergotherapeuten nemen individueel tijd voor u om een goed beeld te krijgen van de balans op dit moment. De fysiotherapeuten gaan in praktische zin met u aan de slag door samen met u te werken aan de conditie en door u ontspanningstechnieken aan te leren.

Informatiemodule

Standaard onderdeel van de revalidatie is de informatiemodule. In een groepsbijeenkomst van 1,5 uur wordt uiteengezet welke invloed de gekregen behandelingen kunnen hebben op uw fysieke, functionele en psychosociale gezondheid. Tevens wordt aandacht besteed aan factoren waarop u zelf als patiënt invloed uit kunt oefenen en inzicht gegeven in de verschillende wijzen van omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan.

Duur

De duur van de revalidatie is afhankelijk van het moment van instromen en wordt met u bepaald tijdens het screeningsgesprek en gemonitord tijdens de evaluatiegesprekken. Wanneer u start nadat alle medische behandelingen zijn afgerond kunt u uitgaan van ongeveer 12 weken.

Evaluatie

De revalidatiearts is de behandelend arts, die met u het traject zal evalueren. Daarnaast zullen de verschillende disciplines op hun eigen gebied met u middels testen en vragenlijsten de voortgang van uw revalidatie monitoren. Deze voortgang wordt ook zes wekelijks besproken in het multidisciplinaire team.

Kosten

Indien er een indicatie is voor Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie Zorg wordt het traject vergoed vanuit de basiszorg.

Meer weten over revalideren in ons ziekenhuis? Lees hier alles over het Revalidatiecentrum.