Menu
Verwijzers

Spraak-taal poli (voor verwijzers)

Onze spraak-taal polikliniek biedt een laagdrempelige en pragmatische toegang voor diagnostiek van taal- en spraakstoornissen.

Hulp bij stem-, spraak- en taalproblemen

De KNO-artsen en logopedisten van ons ziekenhuis bieden twee keer per maand op de vrijdagochtend een speciaal spreekuur voor patiënten met stem-, spraak- en taalproblemen.

De spraak-taal polikliniek biedt een laagdrempelige en pragmatische toegang voor diagnostiek van taal- en spraakstoornissen. De werkwijze is gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium initiëren en coördineren van diagnostiek, begeleiding en behandeling. Ook inefficiënt behandelen kan zo voorkomen worden. Het is ook mogelijk de spraak-taal polikliniek in te schakelen voor collegiaal overleg.

Het achterblijven van de verwerving van spraak en taal is een veel voorkomend symptoom van een niet normaal verlopende ontwikkeling. Dit kan veroorzaakt worden door gehoorproblemen, contactstoornissen, psychosociale problematiek en/of een bredere ontwikkelingsvertraging. Het blijkt in de praktijk moeilijk om in kortdurende spreekkamer contacten voldoende zicht te krijgen op de ernst van een eventuele achterstand en mogelijke oorzakelijke factoren.

Werkwijze

De logopedist neemt de anamnese af en doet spraak-taalonderzoek. Daarna gaat de logopedist samen met het kind en de ouder(s) naar de KNO-arts. Na het KNO-onderzoek en eventueel audiologisch onderzoek worden de bevindingen besproken. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 1,5 uur. Op grond van de bevindingen volgt een advies. Indien geïndiceerd worden afspraken gemaakt voor KNO-behandeling.

Advisering kan bestaan uit:

  • Gerichte adviezen aan ouders ( op logopedische gebied)
  • KNO-behandeling
  • Logopedische behandeling in een perifere praktijk
  • Andere disciplines betrekken bij de diagnostiek: audiologisch centrum, kinderarts, psycholoog, (ortho)pedagoog, neuroloog, fysiotherapeut, maatschappelijk werk
  • Doorverwijzen naar andere specialismen of instanties

In geval van verwijzing voor verder diagnostiek of therapie kan de spraak-taal polikliniek een coördinerende rolspelen. Van de consulten wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan alle betrokken (para) medici en instanties.

Kosten

De kosten van een consult op de spraak-taal polikliniek worden vergoed door de zorgverzekeraar. Aanmelding en overleg Coördinator spraak-taal polikliniek via de polikliniek KNO-Heelkunde: 0570 53 50 95.

Neem contact op