Menu
Verwijzers

Duizeligheidspoli (voor verwijzers)

De neurologen en KNO-artsen van ons ziekenhuis verzorgen een gespecialiseerd spreekuur voor mensen met als hoofdklacht hinderlijke duizeligheid, draaisensaties of licht in het hoofd. Het gaat met name om patiënten bij wie voor deze klacht nog geen verklaring is vastgesteld.


Duizeligheidspoli

Aanmelding en werkwijze
Patiënten met als hoofdklacht “duizeligheid” kunnen via de Polikliniek Neurologie worden aangemeld voor deze poli.

Aanmelding kan door de huisarts met een verwijsbrief met daarin vermeld de personalia, korte anamnese, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, oriënterend KNO onderzoek, gestarte therapie en waarschijnlijkheidsdiagnose (perifeer, centraal, cardiovasculair, medicamenteus, psychogeen, onbekend).

Inclusiecriteria
Alle patiënten met als hoofdklacht hinderlijke duizeligheid al dan niet met draaisensatie of licht in het hoofd bij wie voor deze klacht nog geen verklaring is vastgesteld.

Exclusiecriteria
De hoofdklacht is niet duizeligheid, maar bijvoorbeeld voornamelijk een loopstoornis/valpartijen, of wegrakingen/bewustzijnsverlies of hoofdpijn of alleen gehoorstoornis zonder duizeligheid.

NB in geval van een te lange wachtlijst kan de huisarts patiënten die sneller beoordeeld moeten worden rechtstreeks insturen naar de poli KNO of Neurologie. Patiënten s.v.p bij voorkeur aanmelden via elektronische verwijzing naar duizeligheidspoli specialisme neurologie.

Procedure
Na verwijzen moeten de patiënten zelf contact op nemen met de polikliniek Neurologie op telefoon nummer: (0570) 535 110. Na deze aanmelding krijgen de patiënten een vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst moet worden ingevuld en teruggestuurd naar de KNF afdeling met bijgevoegde antwoordenvelop. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst krijgt de patiënt een afspraak en informatie over de Duizeligheidpoli.

De patiënten worden ontvangen op de verpleegafdeling, waar zij uitleg over de indeling van de dag krijgen. Daarna volgt het klinisch neurofysiologisch onderzoek, het gehooronderzoek en zo nodig een longfunctieonderzoek. Na verzamelen van alle gegevens worden de patiënten gezien op het gezamenlijke spreekuur van een KNO arts en een neuroloog voor bespreking en uitleg. Ook wordt dan – indien van toepassing - een behandelplan opgesteld en zo mogelijk meteen uitgevoerd. Het betreft een dagopname en voor een maaltijd wordt gezorgd.

Informatie
De informatie voor patiënten vindt u bij de Duizeligheidspoli. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling KNF (0570) 535 056 of bij de poli Neurologie (0570)535 110.