Menu

Waar staan de gebruikersvoorwaarden van MijnDZ?

Op deze pagina leest u de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de software "MijnDZ". Lees deze goed door. Als u voor het eerst inlogt op MijnDZ moet u ze accepteren voordat u gebruik maken van het patiëntenportaal.

Lees voor

Gebruikersvoorwaarden

Definities

 • ​​Deventer Zie​kenhuis: Stichting Deve​nter Ziekenhuis, gevestigd te Deventer aan de NicoBolkesteinlaan 75​​.
 • MijnDZ: Het patiëntenportaal van het Deventer Ziekenhuis.
 • Gebruiker: ​​Natuurlijke persoon die gebruik maakt van MijnDZ.
 • Voorwaarden: Deze gebruikers​voorwaarden of gewijzigde versies die in de plaats van deze voorwaarden treden​​.

Voorwaarden cliëntenportaal MijnDZ
MijnDZ is een dienst waarmee het Deventer Ziekenhuis haar cliënten via internet de mogelijkheid wil bieden om:

 • Afspraken te maken en in te zien;
 • Informatie met het Deventer Ziekenhuis uit te wisselen, onder meer door het invullen van formulieren en vragenlijsten en het verkrijgen van informatie over bepaalde behandelingen;
 • Inzage te krijgen in (onderdelen van) het eigen medisch dossier;
 • Gegevens wijzigen.

Toegang MijnDZ

 1. Alleen aan Gebruikers die aan de hierna te noemen voorwaarden voldoen wordt door het Deventer Ziekenhuis toegang verstrekt tot MijnDZ:
  1. De Gebruiker dient onder behandeling te zijn (of te zijn geweest) van het Deventer Ziekenhuis;
  2. De Gebruiker dient door het Deventer Ziekenhuis geïdentificeerd te zijn;
  3. De Gebruiker dient deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Dit wordt aan u gevraagd als u voor de eerste keer inlogt;
  4. De Gebruiker dient verklaard te hebben dat hij door het Deventer Ziekenhuis is geïnformeerd over MijnDZ en dat hij/zij instemt met het gebruik van MijnDZ;
  5. De Gebruiker is 16 jaar of ouder.
 2. Het Deventer Ziekenhuis heeft het recht de toegang van een Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:
  1. Het Deventer Ziekenhuis misbruik van MijnDZ vermoedt of constateert;
  2. Het Deventer Ziekenhuis twijfelt aan de identiteit van de Gebruiker;
  3. Het Deventer Ziekenhuis twijfelt aan de toestemming van de Gebruiker;
  4. De Gebruiker 365 dagen of meer onafgebroken geen gebruik gemaakt heeft van MijnDZ;
  5. De Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden;
  6. Het Deventer Ziekenhuis het vermoeden heeft dat de veiligheid van de persoonsgegevens van één of meer Gebruikers niet gewaarborgd is;
  7. Het Deventer Ziekenhuis meent dat de veiligheid van de Gebruiker door de toegang negatief beïnvloed wordt.
 3. Het Deventer Ziekenhuis spant zich in om onderbrekingen in de toegang van Gebruikers tot MijnDZ tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde toegang tot MijnDZ heeft. Onder meer in verband met beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat MijnDZ gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is.

Gebruik MijnDZ

 1. Het gebruik van MijnDZ is strikt persoonlijk.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via mijnDZ.
 3. Gebruiker mag MijnDZ alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden.
 4. Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van MijnDZ verstoren of die anderzijds de belangen of goede naam van het Deventer Ziekenhuis kunnen schaden.
 5. Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken en op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Privacy

 1. Alle door de Gebruiker aan het Deventer Ziekenhuis verstrekte persoonsgegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij expliciet anders door Gebruiker kenbaar gemaakt, en niet zonder expliciete toestemming van de Gebruiker door het Deventer Ziekenhuis worden bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit volgens de wet is vereist.
 2. In de privacyverklaring van het Deventer Ziekenhuis staat beschreven hoe het Deventer Ziekenhuis omgaat met de persoonsgegevens van gebruikers en hoe zij hun privacyrechten kunnen uitoefenen.
 3. Het Deventer Ziekenhuis spant zich voortdurend in om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging en juist functioneren MijnDZ

 1. Het Deventer Ziekenhuis legt vast op welke momenten de Gebruiker kennis heeft genomen van de informatie in MijnDZ.
 2. Door het Deventer Ziekenhuis zijn de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden en ter bescherming van de privacy van de Gebruikers.
 3. Het Deventer Ziekenhuis kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van Gebruikers.
 4. In geval door een derde onrechtmatig toegang wordt verkregen tot gegevens van Gebruiker of het vermoeden daartoe bestaat, zal het Deventer Ziekenhuis de Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 5. Het Deventer Ziekenhuis zal zich naar redelijkheid inspannen om MijnDZ juist te laten functioneren en problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. Het Deventer Ziekenhuis garandeert echter niet dat MijnDZ ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De informatie die via MijnDZ door het Deventer Ziekenhuis aan de Gebruiker wordt verstrekt, is met grote zorg samengesteld. Mocht er echter sprake zijn van onvolledige, verouderde of niet correcte informatie dan is het Deventer Ziekenhuis op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen, waaronder eventuele schade, direct dan wel indirect die de Gebruiker lijdt, van het gebruik door anderen dan het Deventer Ziekenhuis van de informatie afkomstig van MijnDZ.

Verwijzing naar ander informatiebronnen

Verwijzingen op MijnDZ leiden mogelijk naar internetsites die door anderen dan het Deventer Ziekenhuis beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Deventer Ziekenhuis draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Auteursrecht

Behoudens de eigen patiëntgegevens mag niets van MijnDZ worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het Deventer Ziekenhuis.

Wijzigingen

Het Deventer Ziekenhuis behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker wordt door Deventer Ziekenhuis geïnformeerd over wijzigingen in de Voorwaarden.