Menu

Met wie krijg ik te maken?

Afhankelijk van uw hulpvraag komt u in behandeling bij de verschillende behandelaren. Onder leiding van een revalidatiearts of specialist werken zij in een multidisciplinair team aan uw revalidatie. Het team werkt samen met u aan vooraf afgesproken behandeldoelen. Samen met u, omdat uw eigen inbreng heel belangrijk is bij uw revalidatie.

Lees voor

De fysiotheapeut

Fysiotherapeuten weten alles van het functioneren van ons houding- en bewegingsapparaat en dagelijks bewegen. Fysiotherapeuten zullen met u werken aan het verbeteren en beter begrijpen van uw lichamelijk functioneren. Afhankelijk van uw doelen en mogelijkheden zal de therapie individueel en/of in groepsverband plaatsvinden. Met verschillende vormen van behandeling (oefentherapie, training, informatiebijeenkomsten, etc.) werkt u onder deskundige begeleiding aan uw doelen. De fysiotherapeuten maken hiervoor gebruik van verschillende oefenruimtes en (fitness)apparatuur, maar ook thuis kunt u aan de slag. De behandelingen vinden zowel in groepsverband als op individuele basis plaats. Regelmatig zullen uw doelen, net als de therapie, opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld worden.

De logopedist

De logopedist is specialist op het gebied van de communicatie (spreken, begrijpen, op woorden komen, schrijven, lezen) en het eten en drinken (kauwen en slikken). Slikproblemen en problemen met de spraak of taal kunnen ontstaan als gevolg van neurologische aandoeningen, ademhalingsproblemen of na bestraling. Met adviezen en oefeningen begeleidt de logopedist u om (weer) veilig en met plezier te kunnen eten en drinken. Stem-, spraak- en/of taaloefeningen vergroten uw communicatieve mogelijkheden. Ook het leren gebruiken van een communicatiehulpmiddel kan een onderdeel zijn van de logopedische therapie.

Medisch Maatschappelijk Werk

Een ziekte, aandoening of beperking kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van de patiënt en zijn sociale omgeving. Het maatschappelijk werk kan een patiënt ondersteunen bij het opnieuw vinden van balans op psychosociaal vlak. Hiermee wordt zowel het emotionele vlak als het persoonlijk functioneren op het gebied van werk, onderwijs, sport, overige hobby’s en sociale participatie bedoeld.

Psychomotorische therapeut

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm. De therapie bestaat uit een combinatie van doen en ervaren. Door een ziekte, aandoening of trauma zijn er mogelijk veel veranderingen ontstaan in uw leven. Psychomotorische therapie kan u helpen te leren omgaan met deze veranderingen. Binnen de PMT wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen. Bij bewegingsgerichte oefeningen kunt u denken aan sport- en spel activiteiten. Bij lichaamsgerichte oefeningen kun u denken aan ontspanningsoefeningen als bijvoorbeeld mindfulness of aan bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen. Het uitvoeren van deze oefeningen geeft een bepaalde ervaring. Dit kan op het gebied van lichaamssignalen, gevoelens, emoties, gedachtes en gedragingen zijn. U leert deze patronen te herkennen te begrijpen en hier mee om te gaan. Dit kan onder andere door binnen de therapie te experimenteren met ander gedrag, welke u vervolgens in het dagelijks leven kan gaan toepassen.

Medische psychologie

Gezondheid, psychologie en kwaliteit van leven hangen sterk met elkaar samen. Goede psychologische begeleiding kan dan ook een belangrijke rol spelen in het herstelproces na of bij ziekte en helpen om weer een optimaal evenwicht te bereiken.

De diëtist

Binnen de afdeling Diëtetiek wordt kwalitatief hoogwaardige diëtistische zorg geleverd, die op deelgebieden een specialistisch karakter heeft. De dieetbehandeling van de patiënt geschiedt vanuit een multidisciplinaire invalshoek waarbij de dieettherapie is geïntergreerd in het totale behandelplan. De afdeling Diëtetiek fungeert tevens als kenniscentrum voor de eerste en derde lijn. Verder volgen de diëtisten landelijke ontwikkelingen t.a.v. voedingsadvies en dieet.

De ergotherpeut

Het doel van de ergotherapie is u weer in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen leef-, woon- en werkomstandigheden.
De behandeling is erop gericht om dagelijkse handelingen, zoals wassen, kleden, verplaatsen in en om het huis, het huishouden, werk en hobby’s, weer zo optimaal mogelijk uit te voeren. Samen met u kijkt de ergotherapeut naar de belemmeringen die u bij deze dagelijkse activiteiten ondervindt. Na een gesprek en eventueel een aanvullend onderzoek stelt de ergotherapeut in overleg met u een behandelplan op. Deze behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:

* oefeningen en adviezen om de kracht, sturing en behendigheid van (arm/hand)bewegingen te verbeteren
* oefeningen en adviezen om het geheugen, aandacht en tempo van informatieverwerking (cognitieve therapie) en het organiseren van activiteiten te verbeteren
* u leert dagelijkse activiteiten op een andere manier uit te voeren. Hierdoor kunt u deze activiteiten toch zelfstandig of met minder pijn doen
* de verdeling van activiteit en rust in kaart brengen en optimaliseren
* advies bij het uitzoeken en leren gebruiken van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen.