Menu
Patiënt

Wel of niet reanimeren

Het ziekenhuis mag niemand tegen zijn of haar wil reanimeren. De wens tot wel of niet reanimeren hangt samen met de ernst van uw aandoening, toekomstverwachting, levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie. Om tot een goed besluit te komen, is het van groot belang dat u dit met uw behandelend arts bespreekt. Samen kunt u een goede afweging in de keuze maken.

Wel of niet reanimeren

Reanimeren betekent letterlijk ‘weer tot leven wekken’. Het wordt toegepast bij een plotselinge adem- of hartstilstand. Een reanimatieteam probeert de ademhaling of bloedcirculatie weer op gang te brengen met hartmassage, kunstmatige beademing, elektrische schokken en/of medicijnen.

In principe wordt iedere patiënt die in het ziekenhuis ligt, bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week een professioneel en opgeleid reanimatieteam oproepbaar. Een reanimatie moet snel gebeuren, omdat er anders door zuurstofgebrek beschadiging van de hersenen kan optreden. De kans dat u in het ziekenhuis een adem- of hartstilstand krijgt is klein. Meer dan 99% van de patiënten krijgt niet te maken met een reanimatie in het ziekenhuis.

Reanimatie kan een leven redden. Maar lang niet iedere reanimatie is succesvol. Dit hangt af van veel factoren. Bij een patiënt met een lichamelijk slechte conditie, of een ernstige chronische ziekte, is de kans op succes aanmerkelijk minder dan bij iemand in de thuissituatie, in een goede conditie. Het belangrijkste risico is dat het soms wel lukt om het hart weer goed op gang te krijgen, maar dat de hersenen intussen te lang zuurstofgebrek hebben gehad. Hierdoor kan een blijvende hersenbeschadiging optreden.

Wel of niet reanimeren?

Het ziekenhuis mag niemand tegen zijn of haar wil reanimeren. De wens tot wel of niet reanimeren hangt samen met de ernst van uw aandoening, toekomstverwachting, levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie. Om tot een goed besluit te komen, is het van groot belang dat u dit met uw behandelend arts bespreekt. Samen kunt u een goede afweging in de keuze maken. Er zijn twee mogelijke keuzes:

U hebt uw behandelend arts laten weten niet gereanimeerd te willen worden. De behandelend arts zal zich ervan overtuigen dat u de consequenties van dit besluit overziet en uw wens respecteren.

Wilt u wel gereanimeerd worden, dan zal de arts aan uw wens gehoor geven, tenzij uw situatie zo ernstig is dat de behandelend arts samen met u besluit een eventuele reanimatie als behandeloptie achterwege te laten. Dan is er sprake van een medisch zinloze behandeling.

Voorwaarden voor uw arts

Besluit een arts dat reanimatie niet zinvol is, dan moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is wettelijk geregeld. Eén van die voorwaarden is dat hij zijn besluit bespreekt met de patiënt. Indien deze hiertoe niet (meer) in staat is, moet hij dit bespreken met de wettelijk vertegenwoordiger.

Optimale zorg blijft gegarandeerd

Ongeacht of er een niet reanimeren besluit is, blijft u verzekerd van optimale zorg en behandeling.

Weloverwogen afspraak

Een besluit om wel of niet te reanimeren moet goed overwogen worden. De afspraak die arts en patiënt daarover maken moet dan ook in alle rust genomen worden. Zo’n afspraak kan niet gemaakt worden op het moment dat er een hart- of ademstilstand plaatsvindt. Een besluit om niet te reanimeren wordt altijd vastgelegd in zowel het medisch als het verpleegkundig dossier van de patiënt en met de verantwoordelijke verpleegkundige besproken. De behandelend arts blijft eindverantwoordelijk.

Intrekken besluit

U kunt op ieder moment terugkomen op uw niet reanimeren verklaring. Als uw gezondheidstoestand verbetert kan ook de behandelend arts het niet reanimeren besluit intrekken. Hij moet u op de hoogte brengen van zijn besluit.

Wilsverklaring

Het is ook mogelijk en verstandig om de wens om in bepaalde situaties niet gereanimeerd te willen worden in een wilsverklaring vast te leggen. In zo’n verklaring beschrijft u onder welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden. Zorg ervoor dat uw verklaring compleet is: een arts mag uitsluitend gehoor geven aan een duidelijke, gedateerde en ondertekende verklaring. Laat uw wilsverklaring opnemen in uw medisch dossier.

Vragen

We hopen dat deze informatie u helpt bij deze ingrijpende beslissing. Hebt u vragen, dan kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige.