Menu
Patiënt

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders. Het van groot belang dat deze kinderen toch de juiste bewegingservaring opdoen. Sommige kinderen hebben wat meer spel/oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te verwerven, anderen kinderen moeten uiteindelijk leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij bezoek aan de kinderfysiotherapeut. Over het algemeen worden ouders/verzorgers actief betrokken bij de kinderfysiotherapie om de kans op een goed resultaat te vergroten.

Wat is kinderfysiotherapie?

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in 2 hoofdgroepen worden onderscheiden:

  • kinderen van 0 - 4 jaar
  • kinderen in de schoolleeftijd ( 4-16 jaar)

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut door een arts of specialist vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer(s) en eventueel andere bij het kind betrokkenen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer(s). De kinderfysiotherapeut kan de ouders/verzorgers en mede-opvoeders betrekken bij de behandeling zodat zij inzicht krijgen in de problemen van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.