Menu
Behandelingen

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Sommige kinderen hebben wat meer spel/oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te verwerven, anderen kinderen moeten uiteindelijk leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 35

Hoe kom ik er?

Route 5
Lees voor

Hoe gaat kinderfysiotherapie?

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut door een arts of specialist vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

Compleet beeld

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer(s) en eventueel andere bij het kind betrokkenen.

Behandelplan

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer(s).

De kinderfysiotherapeut kan de ouders/verzorgers en mede opvoeders betrekken bij de behandeling zodat zij inzicht krijgen in de problemen van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Downloads

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie? Download de folder hieronder.