Menu
Nieuws voor verwijzers

Robotchirurgie groot succes

21 juni 2019

In 2018 werd de Da Vinci operatierobot in gebruik genomen door gynaecologie, heelkunde en urologie. Dankzij de robot is de ligduur verkort en kan meer orgaansparend worden gewerkt. Voor artsen is het ergonomisch beter werken.

Sneller herstel

Binnen de urologie worden de nieringrepen die eerder conventioneel laparoscopisch werden verricht, nu met de robot uitgevoerd. De verwachting was, door de grotere nauwkeurigheid, ingrepen met grotere precisie en ook betere ergonomie te kunnen uitvoeren. Met de operatierobot zijn in het afgelopen jaar meer dan zestig nieringrepen uitgevoerd; radicale en partiële nefrectomiën, pyelumplastieken en nefro-ureterectomieën. Na een jaar kunnen we de balans opmaken.

• Vlot herstel voor patiënten

We zien dat het herstel van onze patiënten vlot verloopt: de mediane opnameduur is inmiddels met een dag afgenomen, de meeste patiënten gaan twee dagen na de ingreep naar huis. De verwachting is dat deze trend doorzet. Complicaties zijn afgenomen, er is met name duidelijk minder bloedverlies.

• Orgaansparend behandelen

De ervaring laat zien dat de technisch meer lastige ingrepen, bijvoorbeeld T3 tumoren of partiële nefrectomieën, met de robot goed uitvoerbaar zijn. Er is hierbij geen noodzaak voor conversie naar een open ingreep gebleken. Ook is een duidelijke tendens om niertumoren steeds meer partieel te verwijderen. Doordat de robottechniek, dankzij het goede 3D-zicht en de polsgewrichten van de instrumenten, zeer verfijnd en nauwkeurig opereren mogelijk maakt, kan meer orgaansparend behandeld worden. Ook is de ergonomie voor de operateurs enorm verbeterd. Door een goede houding in de console, treedt minder vermoeidheid op en zijn er minder chronische klachten.

Conclusie

De introductie van de Da Vinci operatierobot heeft de patiënt direct merkbare positieve gevolgen opgeleverd. Met de operatierobot leveren wij nier(oncologische) zorg op landelijk topklinisch niveau. De ambitie voor de toekomst is deze expertise voor de chirurgische behandeling van nierziektes binnen het Deventer Ziekenhuis te laten groeien en op landelijk topklinisch niveau te houden door actief betrokken te blijven binnen de nieuwste ontwikkelingen in de nier(oncologische) zorg.