Menu
Nieuws voor verwijzers

Centrum voor hart- en vaatzorg

30 maart 2021

Het Hart- en Vaatcentrum Salland (HVCS) is een expertisecentrum van het Deventer Ziekenhuis. Een centrum met mensen, tijd en mankracht om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatzorg toe te passen waar zowel patiënten, huisartsen als specialisten profijt van hebben. Een centrum met regionale uitstraling waarin ziekenhuis en huisartsen nauw samenwerken.

Ziekenhuis samen met eerste lijn

De hart-vaatzorg is nog te vaak versnipperde zorg. Het nieuw opgerichte Hart- en Vaatcentrum Salland wil vakgroepen binnen het Deventer Ziekenhuis die met hart- en vaatpatiënten werken, meer verbinden en door innovaties zorg voor deze patiëntengroep verbeteren. Het HVCS wil daarbij nauw optrekken met huisartsen in de regio. Cardiovasculair risico management, antistollingszorg en samenwerking in de regio zijn daarbij de ruggengraat van het HVCS. Er worden meerdere zorgpaden opgesteld. In samenspraak met de HCDO wordt de komende periode de focus gelegd op het gezamenlijk nog verder verbeteren van de CVRM zorg, hartfalen, centraal perifeer vaatlijden en pijn op de borst. Huis- en kaderarts Madeleine Bruins Slot zegt over haar verwachtingen van het HVCS: ‘Het centrum moet kwaliteitsverbetering voor de patiënt opleveren. Er is veel kennis over hart- en vaatziekten in het ziekenhuis waar we als huisartsen van kunnen profiteren. Door nauw samen te werken kunnen we als ziekenhuis én huisartsen ook dezelfde boodschap uitdragen zodat de patiënt de informatie beter snapt en opvolgt.’

Halen én brengen

Maar het is voor huisartsen niet alleen halen bij het ziekenhuis. Het is ook brengen. Madeleine: ‘Als huisartsen kennen we de patiënt persoonlijk. Kennen we ook de familiebanden en eventuele risico’s. Dat helpt bij een goede behandelrelatie. Ken je iemand persoonlijk, kun je bijvoorbeeld makkelijker iemand motiveren om een leefstijl aan te passen. En als kwetsbare oudere zit je vaak niet te wachten om (met een familielid) steeds weer naar het ziekenhuis te moeten. Kan zorg thuis of bij de huisarts worden geleverd, is dat beter.’

CVRM-zorg als voorbeeld

Internist vasculair geneeskundige Gideon Hajer geeft een voorbeeld van hoe eerste en tweede lijn vanuit het HVCS gezamenlijk betere hart-vaatzorg kunnen bieden. ‘SGLT-2 remmers zijn een groep anti-diabetica maar hebben ook een risico verlagend effect bij patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en hartfalen. Juist ook bij mensen zonder diabetes. Daarom kunnen artsen een middel uit deze groep toevoegen aan hun behandeling. Dat vergt wel nauwgezette afstemming met collega’s die betrokken zijn bij patiënten. We zijn met alle betrokkenen gaan zitten (uit eerste en tweede lijn) om tot goede transmurale werkafspraken te komen. Door dit soort samenwerking willen we steeds betere zorg bieden waarbij de patiënt centraal staat.’ Een ander goed voorbeeld van intensievere samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen is de CVRM-zorg. Vanuit het ziekenhuis gaan twee verpleegkundig specialisten geregeld bij huisartsen (waaronder bij Bruins Slot) langs om risicopatiënten te spreken en te behandelen. Gideon: ‘Dat bezoek op locatie groeit gestaag. We komen bij steeds meer huisartsen langs.’ Madeleine Bruins Slot: ‘Deze verpleegkundig specialisten nemen enorm veel kennis mee vanuit het ziekenhuis waar onze praktijkondersteuners maar ook wij als huisartsen veel van kunnen leren. De verpleegkundig specialisten hebben ook de tijd om met de patiënt en leefstijl aan de slag te gaan. Wijzen op het belang van het je houden aan medicatie bijvoorbeeld. De patiënt voelt zich daardoor gezien en gehoord.’

Vijf vakgroepen

Het nieuwe Hart- en Vaatcentrum Salland komt primair voort uit vijf vakgroepen: cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, (interventie)radiologie en (vaat)chirurgie. Maar er kunnen in de toekomst zeker andere vakgroepen aansluiten naar gelang de inhoud dit vraagt. Net als dat er ook een kaderhuisarts Diabetes, Marijke Jansen, betrokken is. Vooralsnog is HVCS niet een centrum met een aparte balie op het poliplein in het ziekenhuis. Gideon: ‘Je heb te weinig aan een deur/balie met een bordje als daarachter nog te weinig zit. Er is wel al veel multidisciplinaire samenwerking. Als we straks alles goed ingericht hebben, dan wil je wel dat patiënten je weten te vinden in het ziekenhuis. Maar eerst willen we de zorg(paden) op orde hebben. Hart- en vaatzorg regionaal zo neerzetten dat de regio denkt: voor goede cardiovasculaire zorg moet ik in Salland zijn.’

Gezondste populatie van Nederland

Madeleine Bruins Slot: ‘Als ik vijf jaar vooruit kijk, hoop ik dat het HVCS makkelijker overleg tussen ziekenhuis en huisarts mogelijk maakt omdat je elkaar kent. Dat we samen ook meer op een digitaal platform actief zijn, meer aan telemonitoring doen en dat we mede dankzij huisartsenzorg, de CVRM-poli en het HVCS in Salland de gezondste populatie burgers van Nederland hebben. Onze zorg is nu al goed, maar kan altijd beter. Binnen de huisartsen moeten we de ambities van het HVCS gaan delen en ook kijken naar de samenwerking tussen HVCS en de differentiatie tussen huisartsen.'