Menu
Nieuws voor verwijzers

Gezocht: stageplek ziekenhuisarts

7 maart 2019

Het Deventer Ziekenhuis leidt sinds 2016 ziekenhuisartsen op. Ziekenhuisartsen vormen een nieuwe beroepsgroep. Voor komende twee jaren zijn we op zoek naar stageplekken bij huisartsen.

Stageplekken bij huisartsen gezocht

Het Deventer Ziekenhuis leidt sinds 2016 ziekenhuisartsen op. Ziekenhuisartsen vormen een nieuwe beroepsgroep. Voor komende twee jaren zijn we op zoek naar stageplekken bij huisartsen.

Ziekenhuisartsen werken op de klinische afdelingen in nauwe samenwerking met de opnemend specialist, die hoofdbehandelaar is. Door de inzet van ziekenhuisartsen verbeteren de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de geleverde klinische zorg. De ziekenhuisarts is nauw betrokken bij de overdracht naar het ziekenhuis en bij ontslag.

Stage

De driejarige, RGS-erkende, opleiding heeft een extramurale stage van twee maanden in het derde jaar van de opleiding. Deze stage bestaat uit een stage van een maand binnen het huisartsendomein en een stage van een maand op het terrein van de verpleeghuisgeneeskunde.

Gezocht

We zoeken daarom vier huisartsen die bereid zijn om één maand per twee jaar een ziekenhuisarts in de gelegenheid te stellen zijn/haar leerdoelen in de context van de huisartsenpraktijk te behalen. Dit biedt de huisartsen-stageopleiders een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenwerking tussen de eerste lijn en het Deventer Ziekenhuis.

Invulling
De exacte invulling van deze maand vindt plaats in overleg met de aios-ziekenhuisgeneeskunde. Het ligt voor de hand dat de aios zich met name richt op de zorg voor patiënten voor- en na een opname. Te denken valt aan de volgende activiteiten, waarin de aios ervaring opdoet en zo mogelijk zelfstandig acteert:
- overdrachten van patiënt naar en uit kliniek en het bezoeken van recent ontslagen patiënten;
- deelname aan MDO (volgens rooster huisartsenpraktijk, met observeeropdracht);
- dienst op de HAP;
- visites, met o.a. aandacht voor de rol van de mantelzorger;
- supervisie huisartsenbed verpleeghuis;
- deelname aan FTO;
- advanced care planning 1e en 2e lijn.

De stagebegeleider ontvangt een honorarium conform de SBOH-richtlijnen, zoals overeengekomen met de HCDO. Desgewenst zijn wij van harte bereid relevante scholing te organiseren. De HCDO is niet rechtstreeks bij de inhoud van de opleidingsstage betrokken.

De eerste aios-ziekenhuisgeneeskunde is begin april 2019 aan de stage toe. Hij heeft dan eerdere stages gevolgd op de SEH, bij interne geneeskunde, heelkunde, anesthesiologie en pijnbehandeling, neurologie, klinische geriatrie en verpleeghuisgeneeskunde/ palliatieve zorg.

Belangstellende huisartsen kunnen zich melden bij Henk Sluiter, internist en opleider ziekenhuisgeneeskunde (sluiterh@dz.nl, tel 0570-535353, sein 6209 of 2565, evt. via telefonist DZ op 06 nummer te bereiken), ook voor meer informatie.

De bedoeling is om eind januari/begin februari 2019 een korte bijeenkomst te organiseren in of buiten het Deventer Ziekenhuis, waar Henk Sluiter en Jan-Hein Cobben, anesthesioloog en plaatsvervangend opleider, samen met de aios ziekenhuisgeneeskunde en de belangstellende huisartsen een globale inhoudelijke opzet van de stage zullen bespreken.