Menu
Nieuws

Hart- en Vaatcentrum krachtig speerpunt regio Salland

14 juli 2021

In het Hart- en Vaatcentrum Salland (HVCS) werken diverse partijen samen. Binnen en buiten het ziekenhuis. Van huisartsen en cardiologen tot trombosedienst tot neurologie. Het centrum bestaat nu een jaar. Wat heeft het eerste jaar HVCS gebracht? En wat zijn de ambities?

Hart- en Vaatcentrum Salland bestaat 1 jaar

Het Hart- en Vaatcentrum levert een bijdrage aan het creëren van een zo optimaal mogelijk kwalitatieve zorg voor de inwoners van Salland en omstreken. Het nu één jaar oude Hart- en Vaatcentrum Salland wil meer verbinden, samenwerken in de regio en door innovaties de zorg voor deze patiëntengroep verbeteren. Bedrijfskundig Manager Zorg Laura Nijssen is in het eerste jaar vooral de energie en de wil om patiëntenzorg te verbeteren opgevallen. ‘Dat heeft geleid tot een lijst verbeterprojecten die we aan het uitvoeren zijn. Vaak in samenwerking met de eerste lijn. Mijn ambitie voor de komende jaren is om deze energie vast te houden en vernieuwend te blijven. Maar ook om inzichtelijk te maken wat alle initiatieven en projecten daadwerkelijk opleveren voor de patiëntenzorg en het ziekenhuis. In termen van zorguitkomsten en tevredenheid, maar ook doelmatigheid.’

Ambities

Cardioloog Fabrice Martens memoreert dat het na jaren lobbyen gelukt is, alle specialismen rondom hart en vaatziekten multidisciplinair met elkaar te laten samenwerken in het Hart- Vaatcentrum Salland. ‘Hierdoor is de samenwerking nog meer geïntensiveerd en het draagvlak nog breder geworden. Omdat er nu sterke managementondersteuning is, is de slagkracht ook vele malen groter geworden. Na één jaar zijn al onverwacht veel grote plannen gerealiseerd en is het Hart- Vaatcentrum een krachtig speerpunt van het Deventer Ziekenhuis geworden. Laten we hopen dat deze vooruitgang ook de samenwerking met de eerste lijn verder kan ondersteunen zodat de zorg voor de hart- en vaatpatiënt in de regio Salland nog meer geoptimaliseerd wordt.’

Behandelcentrum voor hart- en vaatziekten

Volgens vaatchirurg Lieuwe van der Hem heeft het HVCS ondanks het prille bestaan zich al ontwikkeld tot een duidelijk platform voor behandelaars van hart- en vaatziekten. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis. ‘Er wordt gewerkt aan een stevige fundering van interdisciplinaire samenwerking en afspraken. Met name ook in transmurale projecten naar de eerste lijn. Door een goede ondersteuning vanuit het management kan dit centrum de komende jaren zich ontplooien tot het informatie-, consultatie- en behandelcentrum voor alle behandelaars van hart- en vaatziekten.’ En over de ambities zegt Lieuwe: ‘Onze ambities behelzen een nog beter verwijspatroon voor patiënten met perifeer vaatlijden in overleg met de huisartsen en ondersteuners.’

Zorgpad stroke

Neuroloog Mirjam Schipper noemt een mooie innovatie die dankzij het HVCS is bereikt. ‘We hebben het zorgpad stroke vernieuwd. Hierdoor is de zorg rondom herseninfarct in de acute en subacute fase geoptimaliseerd. Onder andere is er een verbeterde afstemming met de cardiologie en interne geneeskunde over hoe patiënten na een herseninfarct geanalyseerd worden, op zoek naar de oorzaak van het infarct. Ook is er een verbeterslag gemaakt ten aanzien van diagnostiek (CT-perfusie) in de acute fase, die later dit jaar geïmplementeerd wordt. Door middel van een CT-perfusie scan kunnen we beter onderscheid maken welke patiënten met een herseninfarct we in de acute fase alsnog kunnen behandelen.’

Verbeteren op ervaringen van patiënten

Internist vasculaire geneeskunde Gideon Hajer wijst er op zijn beurt op dat door het centrum vaatpatiënten meer aandacht en prioriteit krijgen. ‘In ons ziekenhuis zijn patiënten met hart- en vaatziekten een grote groep die een groot risico loopt op progressie van ziekte. Ze hebben vaak ook kwaliteit van leven ingeleverd. Met de nieuwe organisatie hopen we zorg voor de patiënten beter op elkaar aan te kunnen sluiten en dat we continue zorg kunnen verbeteren. Juist niet door het “afvinken van lijstjes”, maar echt te verbeteren op ervaringen van patiënten.’ Los van dat voorzitter Raad van Bestuur Desiree Creemers vindt dat het HVCS het goed doet, noemt ze expliciet dat ‘dit centrum voorop loopt in kwaliteitsdenken.’