Menu
Aandoeningen

Porfyrie

Bij Porfyrine wordt in het laboratorium onderzoek gedaan naar verschillende vormen van porfyrie. Porfyrie is niet één ziekte, maar een groep van minstens acht ziekten die erg van elkaar verschillen wat betreft ernst van de ziekte, soort klachten en behandeling. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle porfyriën is de ophoping van diverse “porfyrines” of “pofyrine voorlopers” in het lichaam. De behandeling verschilt per type aandoening.

Wat is porfyrie

Porfyrie is niet één ziekte, maar een groep van minstens acht ziekten die erg van elkaar verschillen wat betreft ernst van de ziekte, soort klachten en behandeling. Een gemeenschappelijk kenmerk van alle porfyriën is de ophoping van diverse “porfyrines” of “pofyrine voorlopers” in het lichaam. Hoewel het normaal is dat deze chemische stoffen altijd in het lichaam aantoonbaar zijn is het niet normaal dat er een ophoping plaatsvindt. Juist het teveel van deze pofyrines is kenmerkend voor de ziekte porfyrie en juist de soort “pofyrine” of porfyrine voorlopers” wat is opgehoopt is bepalend voor het type porfyrie.

De klinische presentatie van de verschillende type porfyriën zijn niet allemaal hetzelfde. Ook de behandeling is is verschillend afhankelijk van het type porfyrie. Het is daarom moeilijk algemene uitspraken te doen over deze ziekte.

De symptomen komen meestal voort uit het schadelijke effect van de “porfyrine voorlopers” op het zenuwstelsel of uit het schadelijke effect van de “porfyrines” op de huid. Aantasting van het zenuwstelsel wordt veroorzaakt door de zgn. ‘acute porfyriën’ en gaat gepaard met acute buikpijn, spierpijn en verwardheid. Aantasting van de huid wordt veroorzaakt door de zgn. ‘cutane porfyriën’ en gaat gepaard met blaarvorming, jeuk en zonlichtovergevoeligheid.

De termen “porfyrie” en “porfyrine” zijn afgeleid van het Griekse woord πορφύρα (porphyra), de naam van een paarse kleurstof. Het Engelse woord purple is hier ook van afgeleid. De urine van sommige porfyrie patiënten kan rood/paars verkleurd zijn als gevolg van een overmaat van porfyrines in de urine. Karakteristiek is dat deze urine paarser wordt tijdens het bewaren onder invloed van zonlicht.

Hoe krijg je porfyrie?

Voor elke soort porfyrie geldt dat er een tekort is van een specifiek enzym. Deze enzymen spelen en belangrijke rol in de vorming van “heam”. Heam is een bouwstof voor o.a. heamoglobine, de rode kleurstof van het bloed verpakt in de rode bloedcellen. Heam is ook de bouwstof voor “cytochromen” in de mitochondriën van alle cellen, maar vooral de spiercellen, in het lichaam. Ze verzorgen de energie voorziening (ATP vorming) in deze cellen. Daarnaast is heam de bouwstof voor cytochroom P450 in de lever, waar het een functie heeft bij ontgiften van ‘toxische’ stoffen door het lichaam zelf gemaakt of ‘toxische’ stoffen die we binnenkrijgen (o.a. medicijnen). Heam komt daarom ook het meeste voor in het bloed, beenmerg (waar het bloed gemaakt wordt), spieren en lever. Dit zijn ook de plaatsen waar de enzymen die nodig zijn voor de aanmaak van heam het meest actief zijn. Een tekort aan één van deze enzymen kan leiden tot een porfyrie. Maar ook omgevingsfactoren, zoals gebrekkige voeding, blootstelling aan medicijnen, chemisch stoffen of zonlicht hebben grote invloed op het manifesteren van de ziekte en de ernst van de klachten.

Een enzymtekort in de haemsynthese route is meestal erfelijk aangeboren, dat wil zeggen dat het van één van beide ouders (autosomaal dominante vorm) of van beide ouders (autosomaal recessieve vorm) is geërfd. Autosomale genen komen altijd gepaard (in tweevoud) voor, waarvan één gen van de moeder en één gen van de vader afkomstig is. De meeste porfyriën zijn autosomaal dominant, sommige andere zijn autosomaal recessief. Bij de dominante vorm is één ziektemakend gen van één van beide ouders afkomstig en één gezond gen van de andere ouder, dit is voldoende om de ziekte tot uiting te laten komen. Een voorbeeld hiervan is de “acuut intermitterende porfyrie” (AIP; zie verderop voor meer uitleg). Bij de recessieve vorm zijn twee ziektemakende genen nodig afkomstig van beide ouders, dan pas kan de ziekte tot uiting komen. Wanneer bij de recessieve vorm van porfyrie slechts één ziektemakend gen en één normaal gen is geërfd spreken we van dragerschap zonder dat dit tot ziekte leidt. Wanneer toevalligerwijs twee dragers van hetzelfde recessieve gen kinderen krijgen zal ongeveer een kwart van de nakomelingen twee ziektemakende genen erven en betreffende porfyrie hebben. Het is daarom te begrijpen dat de autosomaal recessieve vormen zeer zeldzaam voorkomende porfyriën zijn, zoals bijvoorbeeld de “hepatoerythropoëtische porfyrie” (HEP; zie verderop voor meer uitleg).

Is porfyrie schadelijk of zelfs dodelijk?

Hoewel bij sommige autosomaal dominante aandoeningen iedereen ziek wordt, is dat bij de autosomaal dominante porfyriën niet het geval. De uiting en de ernst van de ziekte varieert enorm. De belangrijkste reden hiervoor zijn de invloed van omgevingsfactoren die naast de genetische factor nodig zijn om de ziekte tot uiting te brengen. Door rekening te houden met deze omgevingsfactoren, zoals letten op gezonde voeding met voldoende calorie en koolhydraat intake, beperken van schadelijke medicijnen, alcohol, bepaalde chemische stoffen, kan het uitlokken van de symptomen en klachten grotendeels voorkomen. Kortom, de risico’s van ernstige klinische problemen of eventueel overlijden ten gevolge van m.n. een acute porfyrie kunnen grotendeels worden voorkomen als patiënten goed geïnformeerd zijn over hun diagnose en zich aan de voorgeschreven maatregelen houden. Toch zullen ondanks het in acht nemen van deze preventieve maatregelen sommige patiënten herhaaldelijk een acute aanval krijgen. Het grootste gevaar ligt bij patiënten bij wie de diagnose niet bekend is; de aspecifieke klachten geven niet altijd direct aanleiding om te denken aan een acute porfyrie. Echter progressieve verslechtering en eventueel dood ten gevolge van een acute porfyrie aanval komt zeer zelden voor, maar is niet geheel uitgesloten.

Hoe worden porfyriën geklassificeerd?

De beste manier om een porfyrie te klassificeren is om vast te stellen welk enzym onvoldoende aanwezig is. Alle enzymen die een porfyrie kunnen veroorzaken hebben hun eigen specifieke functie in de heam aanmaak. Bij deze aanmaak zorgen de opeenvolgende enzymen voor een kettingreactie, waarbij van kleine eenvoudige brokstukjes uiteindelijk complexe porfyrine moleculen wordt gemaakt. In de laatste stap wordt ijzer ingebouwd in protoporfyrine (één van de complexe profyrines) onder vorming van heam. De volgorde waarin de enzymen hun werking hebben in de heam syntheseroute en de bijbehorende intermediaire porfyrines zijn in onderstaand schema weergegeven.

Soms worden ook andere classificaties gebruikt. Zo worden de porfyrines ingedeeld in twee hoofdgroepen, de “hepatische” (enzymdefect in de levercellen) en de “erythropoëtische” (enzymdefect in de rode bloedcellen) types. Daarnaast wordt een porfyrie die huidafwijkingen veroorzaakt een “cutane porfyrie” genoemd, terwijl een porfyrie die aanvallen van pijn en andere neurologische aandoeningen veroorzaakt een “acute porfyrie” genoemd. De klachten bij een acute porfyrie kunnen snel optreden en ernstig zijn, maar deze klachten hoeven niet altijd op te treden: bij iemand met een bewezen enzymdefect in de haem syntheseroute zonder klachten en symptomen, is de porfyrie zgn. latent aanwezig. Er bestaat een breed spectrum aan mate van klachten tussen een latente en actieve porfyrie, dit geldt voor elk type porfyrie.

Welke behandeling en preventieve maatregelen zijn voorhanden?

De behandeling is grotendeels afhankelijk van het type porfyrie en zal hieronder bij de verschillende porfyriën verder worden besproken. Preventieve maatregelen, zoals het vermijden van bepaalde medicijnen (zie verderop) en alcohol, zijn belangrijk, ook voor personen met een latente porfyrie. Het is daarom ook belangrijk dat uw huisarts en specialist altijd op de hoogte zijn van de diagnose porfyrie, vanwege de juiste keuze van medicatie, de keuze van anesthesie bij een operatie en dieet maatsregelen tijdens ziekte. Ook tijdens zwangerschap is er een verhoogde kans op het ontstaan van een acute porfyrie aanval, zorg dat uw verloskundige en gynaecoloog hiervan op de hoogte zijn.

Zonlicht overgevoeligheid treedt op (of kan optreden) bij zes van de acht porfyriën; niet bij ALAD en AIP. De mate van zonlichtovergevoeligheid varieert enorm en is afhankelijk van het type porfyrie of beter gezegd afhankelijk van het soort en de hoeveelheid porfyrines die zich ophopen in de huid. Vooral protoporfyrine hoopt zich eenvoudig op in de huid en geeft ernstige huidafwijkingen onder invloed van zonlicht. Ultraviolet licht gaat een interactie aan met porfyrines in de huid waarbij beschadiging van de huidcellen optreedt.