Menu
Verwijzers

Onderzoek

Binnen het Wond Expertise Centrum (WEC) is onderzoek belangrijk om optimale zorg te bieden. Marije Jansman (verpleegkundig specialist) ziet met haar team dagelijks patiënten met diabetes. Zo deed zij een kwalitatief onderzoek binnen het WEC verbonden aan de polikliniek revalidatiegeneeskunde van het Deventer ziekenhuis.

Leefstijleducatie bij patiënten met diabetes mellitus

Het onderzoek betreft een kwalitatief beschrijvend onderzoek. Door middel van tien semigestructureerde interviews onder tien patiënten met diabetische voetulcera is data verzameld in de periode van december 2020 tot en met juni 2021. Er is gebruik gemaakt van een topiclijst waar onder andere de onderwerpen ‘beweging’ en ‘voeding’ werden belicht. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma Atlas Ti.

Resultaten

Uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de respondenten ontevreden is over de gegeven inhoudelijke leefstijleducatie. Er wordt met name ingegaan op glucose en medicatie. Beweging en voeding wordt terloops benoemd en roken wordt helemaal niet besproken. Deze leefstijleducatie sluit niet aan bij de behoefte van een patiënt tot een persoonlijk behandelplan. Tot slot komt naar voren dat de verschillende zorgverleners niet adequaat met elkaar communiceren over de patiënt en diens behandeling.

Conclusie

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er onvoldoende en oppervlakkige leefstijleducatie gegeven wordt en deze leefstijleducatie niet aansluit bij de behoefte van de patiënt.

Implicaties voor praktijk

Er is een rol weggelegd voor de verpleegkundig specialist om deze gegevens mee te nemen in het diabetesrevalidatie programma van het Deventer ziekenhuis. Om inzichtelijk te maken welke leefstijleducatie zorgverleners geven wordt vervolgonderzoek aanbevolen.